Laatst ge-update 1 januari 2024

Artikel 1 | Definities

1.1 March30 BV, gevestigd te Rotterdam, KVK-nummer 86160826, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de verhuurder tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten of namens verhuurder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door verhuurder in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3 Van toepassing is steeds de laatst ter beschikking gestelde versie van deze algemene voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 | Aanbod en offerte

3.1 Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 30 kalenderdagen

3.2 March30 is niet verplicht zijn aanbieding en/of boekingsbevestiging na te leven, indien het voor de huurder redelijkerwijs begrijpelijk is dat de aanbieding en/of boekingsbevestiging of delen daarvan een kennelijke fout of vergissing bevatten.

3.3 Het aanbod geldt niet automatisch op vervolgboekingen.

3.4 Een boeking is enkel geldig als deze via het daarvoor aangewezen systeem wordt geplaatst.

3.5 Afbeeldingen van de locatie op de webpagina www.march30.nl/studio zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de locatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Verhuurder is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.

Artikel 4 | Tarieven en betalingen

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Met het plaatsen van een boeking ontstaat een verplichting tot betaling. Er kan geen optie op een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.

4.3 Indien de huurder meer tijd wenst dan vooraf overeengekomen, dient de huurder extra uren te boeken. Dit kan alleen als er nog geen andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. March30 kan nimmer garanderen dat er buiten het aanvankelijk gereserveerde dagdeel gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.

4.4 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijsniveau. March30 heeft te allen tijde het recht de tarieven aan te passen, indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk aan de huurder medegedeeld.

4.5 Indien de huurder in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

Artikel 5 | Verplichtingen van de huurder

5.1 De huurder dient alle voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens tijdig aan het March30 ter beschikking te stellen.

5.2 De huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden. March30 zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3 De huurder vrijwaart March30 voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

5.4 Gasten mogen nimmer zonder begeleiding van de huurder in de ruimtes van March30 aanwezig zijn en bij het verlaten van de studio dienen de deuren en ramen te allen tijde op slot te zijn.

5.5 De huurder is verplicht de geldende interne huisregels na te leven.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat de huurder beoogde.

6.2 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen, fotografen en overige personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het begin van het tijdslot.

6.3 In de studio worden enkel groepen met een maximum aantal grootte van 15 personen toegelaten.

6.4 Verhuurder stelt geen fotoapparatuur ter beschikking. Het is huurder wel toegestaan zelf apparatuur mee te brengen.

6.5 Het is verboden brandbare zaken of voorwerpen te gebruiken die tot schade of vervuiling van de ruimte kunnen leiden. Verder is roken in het gebouw niet toegestaan.

6.6 Het is huurder niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen.

6.7 Huisdieren zijn niet toegestaan in de studio.

6.8 Het is huurder toegestaan, onder eigen verantwoordelijkheid, kinderen in de ruimte toe te laten. Indien zij schade veroorzaken, komt deze schade voor rekening van huurder.

6.9 Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. Huurder is gerechtigd eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast beschikbaar. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de gewenste etens- en drinkwaren. Het is niet toegestaan etens- en drinkwaren te consumeren op banken en fauteuils. Enkel de houten eettafel met stoelen in de keuken is hiervoor bestemd.

6.10 Huurder dient na de huurperiode zorg te dragen voor het (veeg)schoon achterlaten van de ruimte en het uitdoen van verwarmingen, airco’s en lichten. Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten, of er zijn zichtbare vlekken op de vloer of meubels, is verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten door te berekenen aan de huurder.

6.11 De huurder is op de hoogte van de aanwezigheid van andere aanwezigen derden in en rondom het pand en zal geen (geluids)overlast veroorzaken.

6.12 De huurder, al dan niet degene die heeft geboekt, is ervoor verantwoordelijk dat alle personen die tijdens het geboekte tijdslot aanwezig zullen zijn, op de hoogte gesteld zijn van de huisregels.

6.13 Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld, of de huisregels worden overtreden, is verhuurder gerechtigd een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten die gepaard gaan met de overtreding dit bedrag overschrijden.

Artikel 7 | Reservering

7.1 De kleinste reserveringseenheid bedraagt een periode van 2 uur, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

7.2 De boeker houdt bij het maken van de reservering rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele verlenging van een sessie. Bij uitloop worden meerkosten berekend. De meerkosten dienen te worden voldaan voorafgaand aan de verlenging.

7.3 Op- en afbouw, pauzes, de ruimte terugbrengen in de oorspronkelijke staat en omkleden dienen plaats te vinden binnen het geboekte tijdslot. Indien er vertraging plaatsvindt, wordt deze tijd doorberekend als meerkosten.

Artikel 8 | Wijzigingen, annuleringen en overmacht

8.1 March30 heeft het recht een boeking te weigeren.

8.2 In geval van overmacht heeft March30 het recht de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren.

8.3 Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren of verplaatsen, kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip kosteloos. Indien de huurder de boeking na deze 72 uur wil annuleren of verzetten, heeft March30 het recht 100% van de oorspronkelijke boekingskosten in rekening te brengen.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 March30 is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor omstandigheden en handelingen, waaronder vertragingen, file of weersomstandigheden.

9.2 March30 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke of zakelijke eigendommen van de huurder die zich in het pand bevinden.

9.3 March30 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.

9.4 De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem meegebrachte gasten.

9.5 Het niet naleven van onze huisregels kan resulteren in een boete oplopend tot € 500,-

Artikel 10 | Klachten

10.1 Huurder is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan verhuurder.

10.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 11 | Geschilbeslechting

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen enkel beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

11.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.